Shirya Saran walks for Archana Kocchar at Swarosvski Gems Vision 2012

Close